นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี

ดาวน์โหลด

คณะกรรมการบริษัท ไอแอนด์ไอ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ตระหนักถึงความสำคัญของการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยส่งเสริมให้บริษัทฯ บริษัทย่อย และบริษัทในเครือ (กลุ่มบริษัท) ดำเนินธุรกิจเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี เสริมสร้างองค์กรให้มีประสิทธิภาพ โดยคำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างคุณค่าให้กิจการอย่างยั่งยืน

คณะกรรมการบริษัทจึงได้กำหนดนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน โดยมีโครงสร้างการกำกับดูแลกิจการแบ่งเป็น 8 หลักปฏิบัติ ดังต่อไปนี้

ตระหนักถึงบทบาทและความรับผิดชอบของคณะกรรมการ ในฐานะผู้นำองค์กรที่สร้างคุณค่าให้แก่กิจการอย่างยั่งยืน
กำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักของกิจการที่เป็นไปเพื่อความยั่งยืน
เสริมสร้างคณะกรรมการที่มีประสิทธิผล
สรรหาและพัฒนาผู้บริหารระดับสูงและการบริหารบุคลากร
ส่งเสริมนวัตกรรมและการประกอบธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบ
ดูแลให้มีระบบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในที่เหมาะสม
รักษาความน่าเชื่อถือทางการเงินและการเปิดเผยข้อมูล
สนับสนุนการมีส่วนร่วมและการสื่อสารกับผู้ถือหุ้น

กฏบัตรคณะกรรมการ

กฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบ
กฎบัตรของคณะกรรมการคสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

เอกสารสำคัญของบริษัท

ข้อบังคับบริษัท
หนังสือบริคณห์สนธิ
หนังสือรับรองบริษัท

นโยบายบริษัท

นโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม
นโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน
นโยบายการแจ้งเบาะแสการกระทำผิด
นโยบายบริหารความเสี่ยง
การควบคุมภายใน
ขอบเขตอํานาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท

จรรยาบรรณ

ข้อพึงปฏิบัติทางธุรกิจและจริยธรรมทางธุรกิจ

การประเมินคณะกรรมการบริษัท

สรุปการประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการ