รายชื่อผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 5 พ.ค. 2565 มีดังนี้
ลำดับ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ จำนวนหุ้น (หุ้น) % หุ้น
1 นาย สมชาย เมฆะสุวรรณโรจน์ 28,516,000 28.52
2 นาย ชาญชัย ปัญจมงคล 8,140,000 8.14
3. บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน) 5,579,900 5.58
4. น.ส. กาญจนา ลิ้มปัญญาเลิศ 5,438,000 5.44
5 น.ส. รัตติยา รักอำนวยกิจ 4,513,000 4.51
6 น.ส. พีชญา เมฆะสุวรรณโรจน์ 4,440,000 4.44
7 นาย พศุตม์ เมฆะสุวรรณโรจน์ 3,750,000 3.75
8 น.ส. อรนุช สุวังกูร 2,027,000 2.03
9 นาย ณัฐเชษฐ์ เทพูปถัมภ์ 1,762,000 1.76
10 น.ส. กัญญา โพธิรัตน์สมบัติ 1,735,800 1.74
  รวมจำนวนผู้ถือหุ้นใหญ่ 10 รายแรก 68,454,276 68.46
  ผู้ถือหุ้นรายอื่น 31,545,724 31.54
  รวมจำนวนผู้ถือหุ้น 100,000,000 100