รายชื่อผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 7 พ.ค. 2564 มีดังนี้
ลำดับ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ จำนวนหุ้น (หุ้น) % หุ้น
1 นาย สมชาย เมฆะสุวรรณโรจน์ 28,516,000 28.52
2 นาย ชาญชัย ปัญจมงคล 8,340,000 8.34
3. บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน) 6,000,000 6.00
4. น.ส. รัตติยา รักอำนวยกิจ 5,680,000 5.68
5 น.ส. กาญจนา ลิ้มปัญญาเลิศ 5,438,000 5.44
6 น.ส. พีชญา เมฆะสุวรรณโรจน์ 4,440,000 4.44
7 นาย พศุตม์ เมฆะสุวรรณโรจน์ 3,750,000 3.75
8 น.ส. อรนุช สุวังกูร 3,513,500 3.51
9 นาย ณัฐเชษฐ์ เทพูปถัมภ์ 2,262,000 2.26
10 น.ส. เบญญา โพธิรัตน์สมบัติ 2,019,000 2.02
  รวมจำนวนผู้ถือหุ้นใหญ่ 10 รายแรก 69,958,500 69.96
  ผู้ถือหุ้นรายอื่น 30,041,500 30.04
  รวมจำนวนผู้ถือหุ้น 100,000,000 100.00