คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2565
สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 1 (F45) (สอบทานแล้ว)
งบการเงิน ไตรมาสที่ 1/2565 (สอบทานแล้ว)
มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
แจ้งการเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 บนเว็บไซต์ของบริษัท
แจ้งมติสำคัญของการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2565 การจ่ายเงินปันผล แจ้งเปลี่ยนแปลงวงเงินวัตถุประสงค์ของการใช้เงิน IPO และการกำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2564
สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ประจำปี (F45) (ตรวจสอบแล้ว)
งบการเงิน ประจำปี 2564 (ตรวจสอบแล้ว)
แจ้งมติสำคัญของการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2565 แจ้งเปลี่ยนแปลงวงเงินวัตถุประสงค์ของการใช้เงิน IPO และการกำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565
รายงานการใช้เงินเพิ่มทุนที่ได้รับการเสนอขายหุ้นสามัญแก่ประชาชน