คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2564
สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 3 (F45) (สอบทานแล้ว)
งบการเงิน ไตรมาสที่ 3/2564 (สอบทานแล้ว)
ขอเชิญผู้ถือหุ้นเสนอวาระและเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทฯ เป็นการล่วงหน้า สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564
การลงทุนในบริษัท ดิจิเนทีฟ จำกัด (แก้ไข)
การลงทุนในบริษัท ดิจิเนทีฟ จำกัด
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2564
สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 2 (F45) (สอบทานแล้ว)
งบการเงิน ไตรมาสที่ 2/2564 (สอบทานแล้ว)
รายงานการใช้เงินเพิ่มทุนที่ได้รับการเสนอขายหุ้นสามัญแก่ประชาชน
การจัดตั้งบริษัทร่วมทุน
แจ้งการเปลี่ยนแปลงผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชีของบริษัทฯ