วันที่ กิจกรรม รายละเอียด เพิ่มในปฏิทิน
31 พ.ค. 2565 บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน ไตรมาสที่ 1/2565

14:15 - 15:00 น. โดยรับชมการถ่ายทอดสดผ่านทางเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย www.set.or.th/oppday

เพิ่มในปฏิทิน
22 เม.ย. 2565 ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565

13 : 00 น.
ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) โดย DAP e-Shareholder Meeting

เพิ่มในปฏิทิน
14 มี.ค. 2565 - 14 มี.ค. 2565 บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน ประจำปี 2563
14:15 - 15:00 น.
โดยรับชมการถ่ายทอดสดผ่านทางเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย www.set.or.th/oppday
เพิ่มในปฏิทิน