คณะกรรมการบริษัท

นายเพิ่มสุข สุทธินุ่น
ประธานกรรมการบริษัท / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน / กรรมการอิสระ
นายสมชาย เมฆะสุวรรณโรจน์
รองประธานกรรมการบริษัท / กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
นายไพบูลย์ คุจารีวณิช
กรรมการบริษัท / ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ
นายยศ กิมสวัสดิ์
กรรมการบริษัท / ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ
ผศ.ดร.เอกก์ ภทรธนกุล
กรรมการบริษัท / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ
นางสาวกาญจนา ลิ้มปัญญาเลิศ
กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม / กรรมการผู้จัดการ
นายธนวุฒิ สุนทรเดชา
กรรมการบริษัท / ผู้อำนวยการฝ่ายงานบริการลูกค้า
นายณัฐเชษฐ์ เทพูปถัมภ์
กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม / ผู้อำนวยการฝ่ายโซลูชัน
นางเกวลิน เลศะวานิช
กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน / ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน