โครงสร้างธุรกิจ

ขยายเพื่อดูภาพขนาดใหญ่

บริษัท ไอซีอี คอนซัลติ้ง จำกัด (iCE)

บริษัท ไอซีอี คอนซัลติ้ง จำกัด หรือ iCE จดทะเบียนจัดตั้งเมื่อวันที่ 3 มกราคม 2544 ด้วยทุนจดทะเบียนเริ่มต้นจำนวน 5 ล้านบาท โดยกลุ่มผู้บริหารของบริษัทฯ ปัจจุบัน iCE มีทุนจดทะเบียน 10 ล้านบาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน 100,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท โดยบริษัทฯ ได้ทำการซื้อหุ้นของ iCE เป็นบริษัทย่อยเมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2562 จำนวน 99,997 หุ้น คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 99.99 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้ว

iCE ประกอบธุรกิจที่ปรึกษาและให้บริการออกแบบติดตั้งระบบวางแผนทรัพยากรองค์กร (ERP) และเป็นตัวแทนจำหน่ายระบบซอฟต์แวร์จากทาง Oracle

รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท ไอแอนด์ไอ เอ็กพีเรียนซ์ จำกัด (iiXP)

บริษัท ไอแอนด์ไอ เอ็กพีเรียนซ์ จำกัด หรือ iiXP จดทะเบียนจัดตั้งเมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2562 โดยมีทุนจดทะเบียนและชำระแล้ว 1 ล้านบาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน 10,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท โดยบริษัทฯ ถือหุ้นใน iiXP จำนวน 9,997 หุ้น คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 99.97 ของทุนจดทะเบียนและชำระแล้ว

iiXP ประกอบธุรกิจให้คำปรึกษาในด้านการวางแผนกลยุทธ์แบรนด์ (Brand Strategy) การสร้างและบริหารประสบการณ์ลูกค้า (Customer Experience Management) และการตลาดดิจิทัล (Digital Marketing)

โครงสร้างองค์กร

ขยายเพื่อดูภาพขนาดใหญ่