โครงสร้างธุรกิจ

ขยายเพื่อดูภาพขนาดใหญ่

บริษัท ไอซีอี คอนซัลติ้ง จำกัด (iCE)

บริษัท ไอซีอี คอนซัลติ้ง จำกัด หรือ iCE จดทะเบียนจัดตั้งเมื่อวันที่ 5 มกราคม 2544 ด้วยทุนจดทะเบียนเริ่มต้นจำนวน 5 ล้านบาท โดยกลุ่มผู้บริหารของบริษัทฯ ปัจจุบัน iCE มีทุนจดทะเบียน 10 ล้านบาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน 100,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท โดยบริษัทฯ ได้ทำการซื้อหุ้นของ iCE เป็นบริษัทย่อยเมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2562 จำนวน 99,997 หุ้น คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 99.99 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้ว

iCE ประกอบธุรกิจที่ปรึกษาและให้บริการออกแบบติดตั้งระบบวางแผนทรัพยากรองค์กร (ERP) และเป็นตัวแทนจำหน่ายระบบซอฟต์แวร์จากทาง Oracle

รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท ไอแอนด์ไอ เอ็กพีเรียนซ์ จำกัด (iiXP)

บริษัท ไอแอนด์ไอ เอ็กพีเรียนซ์ จำกัด หรือ iiXP จดทะเบียนจัดตั้งเมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2562 โดยมีทุนจดทะเบียนและชำระแล้ว 1 ล้านบาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน 10,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท โดยบริษัทฯ ถือหุ้นใน iiXP จำนวน 9,997 หุ้น คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 99.97 ของทุนจดทะเบียนและชำระแล้ว

iiXP ประกอบธุรกิจให้คำปรึกษาในด้านการวางแผนกลยุทธ์แบรนด์ (Brand Strategy) การสร้างและบริหารประสบการณ์ลูกค้า (Customer Experience Management) และการตลาดดิจิทัล (Digital Marketing)

บริษัท ไอแอนด์ไอ เวนเจอร์ จำกัด (iiV)

บริษัท ไอแอนด์ไอ เวนเจอร์ จำกัด หรือ iiV จดทะเบียนจัดตั้งเมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2564 ซึ่งเป็นบริษัทร่วมทุน ทุนจดทะเบียน 50 ล้านบาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน 500,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท โดยบริษัทฯ ถือหุ้นใน iiV จำนวน 249,999 หุ้น คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 49.99 ของทุนจดทะเบียน

iiV ประกอบธุรกิจให้คำปรึกษาในด้านดิจิทัลอินชัวรันส์ (Digital Insurance) และงานบริการที่เกี่ยวข้อง

บริษัท ดิจิเนทีฟ จำกัด

บริษัทฯ ได้เข้าทำรายการเข้าซื้อกิจการบริษัท ดิจิเนทีฟ จำกัด เมื่อ วันที่ 1 กันยายน 2564 โดยมีทุนจดทะเบียนและชำระแล้ว 1 ล้านบาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน 10,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท โดยบริษัทฯ ถือหุ้นใน บริษัท ดิจิเนทีฟ จำกัด จำนวน 6,000 หุ้น คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 60 ของทุนจดทะเบียนและชำระแล้ว

บริษัท ดิจิเนทีฟ จำกัด ประกอบธุรกิจให้คำปรึกษาและวางแผนงานกลยุทธ์ด้านต่าง ๆ อาทิ การตลาด โฆษณา และการตลาดดิจิทัล

โครงสร้างองค์กร

ขยายเพื่อดูภาพขนาดใหญ่