การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564
ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 (ฉบับเต็ม) ดาวน์โหลด
ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 ดาวน์โหลด
สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ดาวน์โหลด
รายงานประจำปี 2563 (ในรูปแบบ QR Code) และ งบการเงินสำหรับ รอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ดาวน์โหลด
ข้อมูลของกรรมการซึ่งต้องออกตามวาระและได้รับการเสนอชื่อเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง ดาวน์โหลด
ข้อบังคับของบริษัที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น ดาวน์โหลด
คุณสมบัติกรรมการอิสระและข้อมูลของกรรมการอิสระ บริษัทเสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น ดาวน์โหลด
หลักฐานการแสดงสิทธิเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น วิธีมอบฉันทะ การออกเสียงลงคะแนน และการนับคะแนนเสียง ดาวน์โหลด
หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. แบบ ข. และแบบ ค.
แบบ ก. ดาวน์โหลด
แบบ ข. ดาวน์โหลด
แบบ ค. ดาวน์โหลด
แผนที่แสดงการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ดาวน์โหลด