การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565
หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 (ฉบับเต็ม) ดาวน์โหลด
หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ดาวน์โหลด
รายงานประจำปี 2564 (ในรูปแบบ QR Code) และ งบการเงินสำหรับ รอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ดาวน์โหลด
ข้อมูลของผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2565 ดาวน์โหลด
ข้อมูลของกรรมการซึ่งต้องออกตามวาระและได้รับการเสนอชื่อเข้าดำรบต่แหน่งอีกวาระหนึ่ง ดาวน์โหลด
คุณสมบัติกรรมการอิสระและข้อมูลของกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอให้เป็นผู้มอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น ดาวน์โหลด
ข้อบังคับของบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น ดาวน์โหลด
หนังสือมอบฉันทะ
แบบหนังสือมอบฉันทะ ก ดาวน์โหลด
แบบหนังสือมอบฉันทะ ข ดาวน์โหลด
แบบหนังสือมอบฉันทะ ค ดาวน์โหลด
ขั้นตอนและวิธีการเข้าร่วมประชุมสามัญผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ดาวน์โหลด
หลักฐานการแสดงสิทธิ์เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น วิธีมอบฉันทะ การออกเสียงลงคะแนน และการนับคะแนนเสียง Download
แบบแจ้งเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Notice) Download
หลักเกณฑ์การพิจารณาบรรจุวาระและเสนอชื่อบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ดาวน์โหลด
แบบฟอร์มการเสนอวาระ ดาวน์โหลด
แบบฟอร์มการเสนอชื่อบุคคลเพื่อพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ ดาวน์โหลด