นางสาวกาญจนา ลิ้มปัญญาเลิศ

กรรมการบริษัท / กรรมการบริหาร

วันที่เข้ารับตำแหน่ง : 18 ตุลาคม 2561

คุณวุฒิทางการศึกษา

  • ปริญญาโท การจัดการงานคอมพิวเตอร์และวิศวกรรม มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
  • ปริญญาตรี คอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

ประวัติการอบรม

ช่วงเวลา หลักสูตรการอบรม
2562 Director Accreditation Program (DAP) Class of 159/2562, Thai Institute of Director (IOD)
2563 Digital Transformation Xponential (DTX - ผู้นำการเปลี่ยนแปลงดิจิทัล)

ประสบการณ์การทำงาน

ช่วงเวลา ตำแหน่ง ชื่อบริษัท
2561 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท บริษัท ไอแอนด์ไอ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
2544 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท และกรรมการผู้จัดการ บริษัท ไอซีอีคอนซัลติ้ง จำกัด