“iiG” จัดอบรม Project Management Professional with Essential Attitudes เสริมทักษะการบริหารโครงการ

31 Mar 2022

เมื่อเร็วๆ นี้ บริษัท ไอแอนด์ไอ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ iiG และบริษัทในเครือ ได้จัดอบรมให้แก่พนักงานในส่วนงาน Project Manager ซึ่งเป็นอีกหนึ่งกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนการเติบโตขององค์กร ในหัวข้อเรื่อง Project Management Professional with Essential Attitudes เพื่อเพิ่มทักษะการบริหารโครงการให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล และนำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการทำงานจริง


Share