บริษัท ไอแอนด์ไอ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ("บริษัทฯ" หรือ "IIG") จดทะเบียนก่อตั้งเมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2534 เพื่อดำเนินธุรกิจที่ปรึกษาด้านดิจิทัลและเทคโนโลยี ให้บริการออกแบบติดตั้งระบบบริหารจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้า (CRM) ให้เช่าใช้ระบบซอฟต์แวร์จาก Salesforce ให้บริการออกแบบติดตั้งระบบวางแผนทรัพยากรองค์กร (ERP) เป็นตัวแทนจำหน่ายระบบซอฟต์แวร์จาก Oracle ให้บริการจัดหาบุคลากร ในส่วนงานสารสนเทศ และธุรกิจที่ปรึกษาด้านการวางแผนกลยุทธ์แบรนด์ (Brand Strategy) การสร้างและบริหารประสบการณ์ลูกค้า (Customer Experience Management) และการตลาดดิจิทัล (Digital Marketing) ซึ่งดำเนินการโดยบริษัทย่อย มีรายละเอียด ดังนี้
ธุรกิจที่ปรึกษาและให้บริการออกแบบติดตั้งระบบบริหารจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้า (CRM) และให้เช่าใช้ระบบซอฟต์แวร์จากทาง Salesforce
ธุรกิจที่ปรึกษาและให้บริการออกแบบติดตั้งระบบบริหารจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้า (CRM) และให้เช่าใช้ระบบซอฟต์แวร์จากทาง Salesforce

ดำเนินการโดยบริษัทฯ สามารถแบ่งตามประเภทของการดำเนินธุรกิจหลักได้ ดังนี้

  1. การเป็นตัวแทนอนุญาตให้ลูกค้าเช่าใช้ระบบซอฟต์แวร์จากทาง Salesforce
  2. การให้บริการออกแบบ ติดตั้ง และพัฒนาระบบบริหารจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้า (CRM)
  3. การให้บริการสนับสนุน และดูแลระบบบริหารจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้า (CRM) ภายหลังจากการติดตั้งใช้งานแล้ว (Application Management Service)
ธุรกิจตัวที่ปรึกษาและให้บริการออกแบบติดตั้งระบบวางแผนทรัพยากรองค์กร (ERP) และเป็นตัวแทนจำหน่ายระบบซอฟต์แวร์จากทาง Oracle
ธุรกิจตัวที่ปรึกษาและให้บริการออกแบบติดตั้งระบบวางแผนทรัพยากรองค์กร (ERP) และเป็นตัวแทนจำหน่ายระบบซอฟต์แวร์จากทาง Oracle

ดำเนินการโดยบริษัทย่อย (บริษัท ไอซีอี คอนซัลติ้ง จำกัด) สามารถแบ่งตามประเภทของการดำเนินธุรกิจหลักได้ ดังนี้

  1. การจำหน่ายใบอนุญาตการใช้ระบบซอฟต์แวร์จากทาง Oracle สำหรับระบบวางแผนทรัพยากรองค์กร (ERP) และระบบการจัดการข้อมูลสำหรับผู้บริหาร (EPM)
  2. การให้บริการออกแบบ ติดตั้งและพัฒนาระบบวางแผนทรัพยากรองค์กร (ERP) และระบบการจัดการข้อมูลสำหรับผู้บริหาร (EPM)
  3. การให้บริการสนับสนุน และดูแลระบบวางแผนทรัพยากรองค์กร (ERP) และระบบการจัดการข้อมูลสำหรับผู้บริหาร (EPM) ภายหลังจากการติดตั้งใช้งานแล้ว (Application Management Service)
ธุรกิจที่ปรึกษาด้านการวางแผนกลยุทธ์แบรนด์ (Brand Strategy) การสร้างและบริหารประสบการณ์ลูกค้า (Customer Experience Management) และการตลาดดิจิทัล (Digital Marketing)
ธุรกิจที่ปรึกษาด้านการวางแผนกลยุทธ์แบรนด์ (Brand Strategy) การสร้างและบริหารประสบการณ์ลูกค้า (Customer Experience Management) และการตลาดดิจิทัล (Digital Marketing)

ดำเนินการโดยบริษัทย่อย (บริษัท ไอแอนด์ไอ เอ็กซ์พีเรียนซ์ จำกัด) มุ่งเน้นการให้คำปรึกษาด้านการออกแบบและบริหารจัดการประสบการณ์ลูกค้า (Customer Experience Management) ประกอบด้วยประสบการณ์แบรนด์ (Brand Experience) ประสบการณ์ลูกค้า (Customer Experience) และประสบการณ์ของพนักงาน (Employee Experience) ผ่านการศึกษาตลาด การวิเคราะห์ปัญหาของธุรกิจและแบรนด์ การทำความเข้าใจกลุ่มผู้บริโภค หรือ เป้าหมายผ่านเครื่องมือที่หลากหลาย เพื่อช่วยในการวางแผนกลยุทธ์ การสร้างแบรนด์และการตลาด การออกแบบการให้บริการ (Service Design) การออกแบบเส้นทางการเดินของลูกค้า (Customer Journey Design) ตลอดจนการการบริหารจัดการข้อมูลลูกค้า (Customer Data Management) และการทำตลาดดิจิทัล (Digital Marketing) บนเทคโนโลยีแพลตฟอร์ม ที่จะช่วยสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้กับลูกค้า อันนำไปสู่การเพิ่มศักยภาพและนำความสำเร็จมาสู่ธุรกิจของลูกค้าในที่สุด

ธุรกิจให้บริการจัดหาบุคลากร ในส่วนงานสารสนเทศ
ธุรกิจให้บริการจัดหาบุคลากร ในส่วนงานสารสนเทศ

บริษัทฯ ให้บริการจัดหาบุคลากรในส่วนงานสารสนเทศ โดยบริษัทฯ จะรับความต้องการมาจากลูกค้าและทำการจัดหาบุคลากรที่เหมาะสม มีประสบการณ์และคุณสมบัติตามที่ลูกค้ากำหนด เพื่อปฏิบัติงานตามที่ลูกค้ามอบหมาย