“iCE Consulting– จุฬา” จับมือ พัฒนาหลักสูตร ปั้นนักบัญชีดิจิทัล ด้วย “Oracle Cloud ERP Applications”

13 Aug 2021

นายสมชาย เมฆะสุวรรณโรจน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ไอแอนด์ไอ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ iiG และ นางสาวกาญจนา ลิ้มปัญญาเลิศ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไอซีอี คอนซัลติ้ง จำกัด หรือ iCE บริษัทในเครือ iiG ได้ร่วมลงนามในข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ กับคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เพื่อร่วมพัฒนาคุณภาพหลักสูตรดิจิทัลเทคโนโลยีด้านบัญชีและธุรกิจ (Digital Technology for Accounting and Business) โดยมี รศ.ดร.วิเลิศ ภูริวัชร คณบดี พร้อมด้วย ดร. สันสกฤต วิจิตรเลขการ ผู้ช่วยคณบดีงานงานกิจการเพื่อสังคม และผศ.ดร.วิลาสินี วงศ์แก้ว หัวหน้าภาควิชาการบัญชี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมลงนามและให้การต้อนรับ ในการนี้ นายทวีศักดิ์ แสงทอง กรรมการผู้จัดการ บริษัท ออราเคิล คอร์ปอเรชั่น (ประเทศไทย) จำกัด และคณาจารย์ภาควิชาการบัญชี ได้เข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธีลงนาม ณ ห้องประชุม 2 อาคารไชยยศสมบัติ 2 คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2564 ที่ผ่านมา

รศ.ดร.วิเลิศ ภูริวัชร กล่าวว่า โครงการความร่วมมือในครั้งนี้ ดำเนินการตามเจตจำนงของการร่วมสร้างทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณภาพให้กับสังคม โดยการผนึกความร่วมมือระหว่างคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ บริษัท ไอซีอี คอนซัลติ้ง จำกัด โดยทั้งสองฝ่ายมีวัตถุประสงค์ร่วมกันในการร่วมพัฒนาคุณภาพของหลักสูตร ตลอดจนการเรียนการสอนที่เน้นปัญหาและสถานการณ์จริงในโลกธุรกิจ เพื่อให้นิสิตมีความพร้อมที่จะไปปฏิบัติงานจริงได้ทันทีเมื่อสำเร็จการศึกษา รวมทั้งการร่วมสนับสนุนการสร้างโอกาสและเวทีในการพัฒนาทั้งความรู้และประสบการณ์ในการศึกษา ให้สามารถนำมาต่อยอดและนำมาใช้ประโยชน์ได้จริงทั้งในสถาบันการศึกษาและองค์กรในภาคธุรกิจ

ทางด้าน นายทวีศักดิ์ แสงทอง กล่าวว่า ที่ผ่านมา Oracle ได้ร่วมทำงานอย่างใกล้ชิดกับนักการศึกษาทั่วโลก เพื่อเผยแพร่ความรู้ด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีให้แก่นักเรียนนักศึกษาเป็นจำนวนหลายล้านคน สำหรับในครั้งนี้ Oracle มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้ร่วมมือกับ iCE ซึ่งเป็นพันธมิตรกับ Oracle มาอย่างยาวนาน ในการให้ความรู้และเพิ่มทักษะแห่งอนาคตให้แก่นิสิตของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ผ่านการเรียนการสอนจากผู้เชี่ยวชาญ โดยนิสิตจะได้ฝึกฝนการใช้งานในฟังก์ชันต่าง ๆ ของ Oracle Cloud ERP Applications อย่างเต็มประสิทธิภาพ เพื่อเตรียมความพร้อมและช่วยให้นิสิตสามารถปรับตัวในการฝึกงานหรือทำงานจริงได้อย่างรวดเร็วและราบรื่น

นางสาวกาญจนา ลิ้มปัญญาเลิศ กล่าวว่า ในภาคการศึกษานี้ ทีมผู้เชี่ยวชาญจาก iCE ได้ร่วมพัฒนาและสอนในวิชา ERP for Accounting และ ERP System Design and Implementation for Accounting โดยเนื้อหาการเรียนการสอนจะเน้นไปที่ระบบวางแผนทรัพยากรองค์กรบนคลาวด์ (Cloud ERP) ด้วย Oracle Application ซึ่งได้รับการยกย่องว่าเป็นผู้นำด้าน Cloud ERP อันดับหนึ่งของโลก และเนื่องจาก iCE มีประสบการณ์ด้านระบบ ERP ในหลากหลายอุตสาหกรรม มานานกว่า 25 ปี ดังนั้น นอกเหนือจากความรู้และทักษะทางด้านดิจิทัลเทคโนโลยี ทีมผู้เชี่ยวชาญจาก iCE จะมีการสอดแทรกประสบการณ์ตรงและเทคนิคต่าง ๆ ให้แก่นิสิตอีกด้วย

“ ในฐานะที่เราดำเนินธุรกิจทางด้าน Enterprise Solution แบบครบวงจร ตั้งแต่ระบบวางแผนทรัพยากรองค์กร (ERP) ระบบลูกค้าสัมพันธ์ (CRM) การบริหารจัดการประสบการณ์ลูกค้า (CEM) และการตลาดดิจิทัล ไปจนถึงการทำ Data Analytic กลุ่มบริษัทมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งในความมือมือครั้งนี้ เพื่อให้นิสิตพร้อมเริ่มต้นชีวิตการทำงานในอนาคตด้วยความมั่นใจ และตอบโจทย์ความต้องการขององค์กร การร่วมมือในครั้งนี้ เป็นหนึ่งในเป้าหมายของกลุ่มบริษัท ที่ต้องการพัฒนาบุคลากรที่มีทักษะด้านดิจิทัลและเทคโนโลยีให้แก่ประเทศไทย เพื่อยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของไทยในเวทีระดับโลก อีกทั้งเป็นการตอบแทนให้แก่สถาบันการศึกษาที่ตนได้เล่าเรียนมา” นายสมชาย กล่าว


Share