iiG ร่วมงาน Thailand Marketing Day 2020 พร้อมช่วยธุรกิจด้วยดิจิทัลเทคโนโลยี

25 Nov 2020

บริษัท ไอแอนด์ไอ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ iiG ที่ปรึกษาด้านดิจิทัลและเทคโนโลยีร่วมงาน Thailand Marketing Day 2020 ภายใต้หัวข้อ "The Marketing Mutation ปรับเปลี่ยนอย่างสร้างสรรค์ กลายพันธุ์เพื่ออยู่รอด" งานสัมมนาประจำปี จัดโดยสมาคมการตลาดแห่งประเทศไทย โดยมีนายอนุวัตร เฉลิมไชย (ลำดับที่ 2 จากซ้าย) นายกสมาคม และ ดร.เอกก์ ภทรธนกุล (คนซ้ายสุด) กรรมการอำนวยการ สมาคมการตลาดแห่งประเทศไทย ร่วมให้การต้อนรับนายสมชาย เมฆะสุวรรณโรจน์ (ลำดับที่ 2 จากขวา) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และนางสาววิภาวสุ เตียพานิช (คนขวาสุด) ผู้อำนวยการฝ่ายกลยุทธ์ บริษัท ไอแอนด์ไอ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

นายสมชาย กล่าวว่า "นับเป็นโอกาสที่ดีที่ iiG ได้เข้าร่วมงาน Marketing Day 2020 และได้แนะนำการบริการที่ปรึกษาด้านดิจิทัลและเทคโนโลยีแบบครบวงจร โดยเฉพาะซอฟต์แวร์ CRM (Customer Relationship Management) ระบบบริหารจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้าระดับโลกจาก Salesforce ที่องค์กรชั้นนำต่างเลือกใช้ ให้แก่ผู้บริหาร เจ้าของกิจการ นักการตลาด ที่มาร่วมงานในครั้งนี้ ซึ่งได้รับความสนใจเป็นอย่างมาก เนื่องด้วยองค์กรธุรกิจต่างกำลังปรับตัวและต้องอาศัยดิจิทัลเทคโนโลยีเพื่อให้สามารถแข่งขันได้ภายใต้สถานการณ์ที่ไม่แน่นอนท่ามกลางการระบาดของ Covid 19 และ iiG มีหน้าที่ช่วยตอบโจทย์ความท้ายนี้ พร้อมติดอาวุธช่วยให้ลูกค้าองค์กรธุรกิจสามารถเปลี่ยนผ่านไปสู่ยุคดิจิทัลสามารถแข่งขันและเติบโตได้อย่างแท้จริง"

ในโอกาสนี้ นายสมชาย ได้ร่วมเสวนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกับ ดร.เอกก์ ภทรธนกุล ในหัวข้อเรื่อง "Marketing Professors Marketing Mutation for Academic World เมื่อโลกการตลาดเปลี่ยนแปลง โลกการศึกษาก็ต้องปรับตัว หมุนตามโลกยุคใหม่ให้ทัน" เพื่อเป็นแนวทางในการออกแบบอนาคตการศึกษาไทยด้านการตลาดและธุรกิจ ในฐานะที่ iiG เป็นผู้ประกอบการด้านดิจิทัลและเทคโนโลยีที่มีประสบการณ์ในการคัดเลือกบุคลากร และบัณทิตจบใหม่ที่มีทักษะทางด้านดิจิทัลเทคโนโลยีเข้าร่วมทำงาน และการสร้างโมเดลการขยายสำนักงานไปที่จังหวัดเชียงใหม่และหาดใหญ่ เพื่อช่วยสร้างงานด้านดิจิทัลและเทคโนโลยีในระดับภูมิภาค โดยงานนี้จัดขึ้น ณ โรงแรมเรเนซองส์ เมื่อเร็วๆ นี้


Share