ช่องทางการร้องเรียน

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

ไพบูลย์ คุจารีวณิช

ทางไปรษณีย์
ไพบูลย์ คุจารีวณิช
บริษัท ไอแอนด์ไอ กรุ๊ป จํากัด (มหาชน)
475 อาคารสิริภิญโญ ยูนิตเลขที่ 1801 ชั้น 18
ถนนศรีอยุธยา แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

ทางอีเมล์
paiboonku@gmail.com

เลขานุการบริษัท

กนกนุช ณ ระนอง

ทางไปรษณีย์
กนกนุช ณ ระนอง
บริษัท ไอแอนด์ไอ กรุ๊ป จํากัด (มหาชน)
475 อาคารสิริภิญโญ ยูนิตเลขที่ 1801 ชั้น 18
ถนนศรีอยุธยา แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

ทางอีเมล์
knn@iceconsulting.co.th

แบบฟอร์มการร้องเรียน